Logowanie do systemu

Informacja dotycząca naboru do klas I gimnazjów
na rok szkolny 2015/2016


S
zanowni  Państwo Rodzice,

UWAGA !  ZMIANY W HARMONOGRAMIE NABORU DO GIMNAZJUM


1.
do 1 lipca do godz. 15.00 – kandydaci  składają w gimnazjach pierwszego wyboru  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

Kandydaci ze szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Płock, po zalogowaniu do systemu rekrutacyjnego, sprawdzają poprawność wprowadzonych przez szkołę podstawową ocen uzyskanych na świadectwie, wyniku sprawdzianu zewnętrznego oraz informacji o innych osiągnięciach, a w przypadku stwierdzenia błędów, informują szkołę podstawową, która dokona korekty.
Błędy zauważone  po godz. 16.00 dnia 26.06.2015 r. należny zgłaszać do szkoły podstawowej, do której uczęszcza kandydat w terminie: od dnia 29.06.2015 r. godz. 08:00 do 30.06.2015 r. godz. 15:00.

Kandydatom niebędącym uczniami szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Płock oceny uzyskane na świadectwie, wynik sprawdzianu zewnętrznego oraz informacje o innych osiągnięciach do systemu wprowadzają  gimnazja pierwszego wyboru.

2.
3 lipca godz. 15.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum (informacja dostępna w szkołach i po zalogowaniu w systemie)

3.
od 6 lipca godz. 8.00 do 7 lipca godz. 15.00 - kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę uczęszczania do gimnazjum poprzez złożenie w nim świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego oraz innych wymaganych dokumentów (dotyczy tylko tych uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do gimnazjum innego niż pierwszego wyboru)

W przypadku niezłożenia ww. dokumentów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do gimnazjum.


4.
8 lipca 2015 r. godz. 14.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum (informacja dostępna w szkołach i po zalogowaniu w systemie).

5.
od 9 lipca 2015 r. godz. 8.00  do 31 sierpnia 2015 r. godz 15:00 - rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w gimnazjach. Składanie zgłoszeń i wniosków bezpośrednio w gimnazjach dysponujących wolnymi miejscami.

Nie pamiętam hasła