Informacja dotycząca naboru do gimnazjów
na rok szkolny 2015/2016

Szanowni  Państwo Rodzice,

Rekrutacja elektroniczna odbywa się równolegle na stronach internetowych

http://ppo.zjoplock.pl   oraz  https://gimnazja-plock.nabory.pl

Zgłoszenia dokonują Państwo na jednej z w/w stron.
Dane z obu stron trafiają do jednego systemu.
Przebieg procesu rekrutacji jest dostępny po zalogowaniu na obu w/w stronach internetowych.

      W styczniu 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014 r., poz. 7).

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem, mogą być przyjęci do  klasy pierwszej, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły.

       Państwa działania będą zależały od tego, czy chcą Państwo dokonać zgłoszenia do szkoły obwodowej, czy też wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca, do gimnazjum innego niż obwodowe (można wybrać maksymalnie 3 szkoły nieobwodowe, a w każdej z wybranych szkół wskazać jeden preferowany oddział). Kolejne kroki będą wskazane w systemie naborowym.

UWAGA! nabór prowadzony jest do szkoły. Wskazanie we wniosku preferowanego oddziału ma charakter wyłącznie informacyjny. Przydział uczniów do oddziałów nastąpi po przyjęciu do szkoły.

Rekrutacja krok po kroku:

1. 13 kwietnia – do 8 maja – godz. 15.00. - logowanie się w systemie obsługującym rekrutację

Aby zalogować się do elektronicznego systemu wspierającego rekrutację, rodzice/opiekunowie prawni powinni odebrać ze szkoły podstawowej, do której obecnie uczęszcza dziecko, wygenerowane przez szkołę hasło dostępu do systemu.

Uwaga: Jeśli dziecko nie jest uczniem klasy VI żadnej z samorządowych szkół podstawowych
w Płocku, wybierają Państwo opcję
„wypełnij nowy wniosek”

2. 13 kwietnia - do 8 maja – godz. 15.00 – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków przez gimnazja

Wydrukowane i podpisane zgłoszenie lub wniosek należy złożyć odpowiednio w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru.

3. 22 czerwca – godz. 8.00 do 24 czerwca – godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru preferowanej szkoły

W tym celu należy:

- osobiście wycofać zgłoszenie lub wniosek złożony w szkole do 8 maja (na tej podstawie szkoła odblokuje Państwu możliwość zmiany preferencji w systemie)

- wypełnić według nowych preferencji

- wydrukowany dokument dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

4. 26 czerwca godz. 16.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły (informacja dostępna w szkołach i po zalogowaniu w systemie)

5. 29 czerwca – godz. 8.00 do 1 lipca do godz. 15.00 – kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają we właściwych szkołach świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego, potwierdzając tym samym wolę uczęszczania do danej szkoły.

6. 8 lipca - godz. 14.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (informacja dostępna w szkołach i po zalogowaniu w systemie)