Szanowni  Państwo Rodzice,

Rekrutacja elektroniczna odbywa się równolegle na stronach internetowych
http://ppo.zjoplock.pl   oraz  https://gimnazja-plock.nabory.pl

Zgłoszenia dokonują Państwo na jednej z w/w stron.
Dane z obu stron trafiają do jednego systemu.
Przebieg procesu rekrutacji jest dostępny po zalogowaniu na obu w/w stronach internetowych.

       Państwa działania będą zależały od tego, czy chcą Państwo dokonać zgłoszenia do szkoły obwodowej, czy też wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca, do gimnazjum innego niż obwodowe (można wybrać maksymalnie 3 szkoły nieobwodowe, a  w każdej z wybranych szkół wskazać jeden preferowany oddział). Kolejne kroki będą wskazane w systemie naborowym. Nabór prowadzony jest do szkoły. Wskazanie we wniosku preferowanego oddziału ma wyłącznie charakter informacyjny. Przydział uczniów do oddziałów nastąpi  po przyjęciu do szkoły.

 
UWAGA ! ZMIANY W HARMONOGRAMIE NABORU DO GIMNAZJUM

 
1. 15 kwietnia – godz. 8.00 do 9 maja – godz. 15.00. - logowanie się w systemie obsługującym rekrutację
Aby zalogować się do elektronicznego systemu wspierającego rekrutację, rodzice/opiekunowie prawni powinni odebrać ze szkoły podstawowej, do której obecnie uczęszcza dziecko, wygenerowane przez szkołę hasło dostępu do systemu.

Uwaga: Jeśli dziecko nie jest uczniem klasy VI żadnej z samorządowych szkół podstawowych
w Płocku, wybierają Państwo opcję „wypełnij nowy wniosek”

2. 15 kwietnia - godz. 8.00 do 9 maja – godz. 15.00 – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków przez gimnazja
Wydrukowane i podpisane zgłoszenie lub wniosek należy złożyć odpowiednio w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru.

3. 23 czerwca – godz. 8.00 do 25 czerwca – godz. 16.00 -  możliwość dokonania zmiany  wyboru preferowanej szkoły
W tym celu należy:

-       osobiście wycofać zgłoszenie lub wniosek złożony w szkole do 9 maja (na tej podstawie szkoła odblokuje
        Państwu możliwość zmiany preferencji w systemie)
-       wypełnić  według nowych preferencji
-       wydrukowany dokument dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

4. do 2 lipca do godz. 15.00 – kandydaci  składają w gimnazjach pierwszego wyboru  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego

Kandydaci ze szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Płock, sprawdzają poprawność wprowadzonych przez szkołę podstawową do systemu ocen uzyskanych na świadectwie, wyniku sprawdzianu zewnętrznego oraz informacji o innych osiągnięciach, a w przypadku stwierdzenia błędów, informują szkołę podstawową, która dokona korekty. Błędy zauważone  po 27.06.2014 r. należny zgłaszać do gimnazjum pierwszego wyboru.

Kandydatom niebędącym uczniami szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Płock oceny uzyskane na świadectwie, wynik sprawdzianu zewnętrznego oraz informacje o innych osiągnięciach do systemu wprowadzają  gimnazja pierwszego wyboru.

5. 4 lipca - godz. 15.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły (informacja dostępna w szkołach i po zalogowaniu w systemie)

6. 7 lipca – godz. 8.00 do 8 lipca – godz. 15.00 - kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają we właściwych szkołach świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego oraz inne wymagane dokumenty, potwierdzając tym samym wolę uczęszczania do danej szkoły.

W przypadku niezłożenia ww. dokumentów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do  gimnazjum.

7. 9 lipca 2014 r. do godz. 14.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (informacja dostępna w szkołach i po zalogowaniu w systemie).